Artikel 1. Begripsomschrijving

1.1 In de onderhavige voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

 • ‘Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden van Ticketdog en het Privacybeleid van Ticketdog;
 • ‘Consument’, de partij welke een reservering voor Tickets plaatst bij Ticketdog;
 • ‘Entreegelden’, prijs van Tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten, zoals door Ticketdog in rekening gebrachte reserveringskosten
 • ‘Evenement(en)’, de publieke of besloten gebeurtenis waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, cursus, beurs, seminar, show of een sportevenement;
 • ‘Locatie'(s)’, het gebouw of terrein waar het Evenement gehouden wordt;
 • ‘Organisator’, de partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement;
 • ‘Overeenkomst’ de betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Consument tot het leveren van diensten in verband met een Evenement , welke door bemiddeling door Ticketdog tot stand komt;
 • ‘Ticketdog’ handelsnaam en onderdeel van Promobuffels, gevestigd te Ter Apelkanaal;
 • ‘Ticket’ het toegangsbewijs tot een Evenement;
 • ‘Waardecheques’ Elke waardecheque of cadeaukaart die door Ticketdog geaccepteerd wordt als betaalmiddel voor een (deel van een) Ticket;
 • ‘Website’ www.ticket-dog.nl

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Ticketdog worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere reservering voor Tickets, welke de Consument plaatst via Ticketdog en elk Evenement aangemaakt door Organisator op Ticketdog.

1.3 Op de koop van een Ticket door Consument van Organisator zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van de Organisator, alsmede de algemene voorwaarden van de houders van de Locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de onderhavige Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de onderhavige Voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de Organisator en die van de houders van de Locaties prevaleren de algemene voorwaarden van de Organisator. Afschrift van de algemene voorwaarden van de houders van de Locaties of van de Organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende Locaties dan wel bij de Organisator verkrijgbaar.

1.4 Ticketdog treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Consument en Organisator. Ticketdog verstrekt namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende Evenement. Verzending van Tickets door Ticketdog aan de Consument vindt plaats namens de Organisator.

Artikel 2. Aanvaarding Voorwaarden

2.1 Om van de Ticketdog gebruik te maken, dient Consument eerst met de Voorwaarden akkoord te gaan. Het is Consument niet toegestaan om van de Ticketdog gebruik te maken indien Consument de Voorwaarden niet aanvaardt.

2.2 Consument kan de Voorwaarden online aanvaarden door van Ticketdog gebruik te gaan maken. Consument begrijpt en gaat ermee akkoord dat Ticketdog gebruik van Ticketdog vanaf dat moment als aanvaarding van de Voorwaarden zal opvatten.

2.3 Het is Consument niet toegestaan om van Ticketdog gebruik te maken en om de Voorwaarden te aanvaarden, indien: (a) Consument op grond van leeftijd niet bevoegd is om een bindend contract met Ticketdog aan te gaan; of (b) aan Consument – op grond van de wet van het land waarin Consument woonachtig is of vanwaaruit Consument Ticketdog benadert of gebruikt – de afname en/of het gebruik van Ticketdog is ontzegd.

Artikel 3. Wijziging Voorwaarden

3.1 Het is Ticketdog toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Ticketdog maakt alsdan een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar op haar Website.

3.2 Consument begrijpt en gaat ermee akkoord dat Ticketdog gebruik door Consument als aanvaarding van de bijgewerkte Voorwaarden zal opvatten, indien Consument na de datum van wijziging van de Voorwaarden nog steeds van Ticketdog gebruikmaakt.

3.3 Consument dient de Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.

3.4 Organisator biedt Tickets aan met een Ticketprijs inclusief BTW. Ticketdog is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de afdracht van de BTW.

Artikel 4. Informatie, speciale wensen, kortingsacties, reserveergarantie en kosten

4.1 Alle informatie over een Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, welke door Ticketdog aan de Consument wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

4.2 Indien de Consument met betrekking tot Tickets speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten aanzien van plaatsen geschikt voor rolstoelen en/of de begeleiding door SOHO-honden, dan kan hier contact over opgenomen worden met de Organisator. De mogelijkheid tot het reserveren van dergelijke speciale plaatsen is afhankelijk van de beschikbaarheid.

4.3 Indien de Consument met betrekking tot zijn reservering voor Tickets een beroep doet op een kortingsactie, in welke vorm dan ook, dan kan de reservering via de Website plaatsvinden.

4.4 Bij het maken van een reservering brengt Ticketdog aan Organisator reserveringskosten in rekening voor de door of namens Organisator verleende diensten. De reserveringskosten kunnen bestaan uit:

 • Servicekosten die, behoudens uitzonderingen, per ticket in rekening worden gebracht, eventueel vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting.

4.5 Bij het maken van een reservering kan Ticketdog aan Consument kosten in rekening brengen voor de door of namens Organisator verleende diensten. De reserveringskosten kunnen bestaan uit:

 • Betalingstoeslag die, behoudens uitzonderingen, per transactie in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Betaalwijzen

5.1 Betaling van de Entreegelden en alle overige door de Consument verschuldigde kosten wordt gedaan aan Ticketdog.

5.2 De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:

 • Via de website: iDEAL, creditcard, Paypal Bancontact, SofortBanking, Belfius Direct Net, KBC/CBC-Betaalknop, of, na uitdrukkelijk verzoek van de organisator, betaling per bankoverboeking;

Artikel 6. Totstandkoming van de Overeenkomst

6.1 Ticketdog handelt namens de organisator en is verantwoordelijk voor onderstaande:

 • Ticketdog faciliteert de ticketverkoop namens Organisator
 • Ticketdog faciliteert de totstandkoming Overeenkomst tussen Organisator en Consument
 • Ticketdog incasseert de Entreegelden namens organisator Organisator bij Consument
 • Ticketdog verstrekt namens Organisator tickets aan Consument

6.2 Wijze van totstandkoming van de Overeenkomst bij betaling middels de genoemde betaalmethoden uit artikel 5.2:

 • Indien en zodra de Consument en Ticketdog de datum van de reservering, de rang van het Ticket, het aantal Tickets, de prijs van de Tickets en eventuele extra kosten hebben bepaald, wordt de reservering als ‘voorlopig’ in het geautomatiseerde reserveringssysteem van Ticketdog ingeboekt;
 • De Overeenkomst tussen Organisator en Consument komt tot stand indien en zodra Ticketdog (autorisatie van) de betaling door Consument heeft ontvangen;
 • Is de Overeenkomst via de Website tot stand gekomen, dan wordt de totstandkoming van de Overeenkomst per omgaande via email aan de Consument bevestigd;
 • Indien geen autorisatie van de betaling door Consument verkregen wordt, dan ontvangt de Consument hetzij via email, hetzij via een melding op Website, bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

6.3 Een reservering is voor de Consument onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van voorlopige reserveringen of tot stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

6.4 Ticketdog verstuurt Ticket direct na ontvangen van betaling van Consument aan het door Consument opgegeven email adres. Wanneer na 2 uur de bevestigingsmail met Ticket niet is ontvangen door Consument wordt de Consument geadviseerd contact op te nemen met Ticketdog.

6.5 Ticketdog betaald ontvangen Entreegelden binnen 5 kalenderdagen uit aan Organisator.

Artikel 7. Tickets

7.1. Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Ticketdog aan de Consument geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en/of Ticketdog nimmer is toegestaan:

 • Tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
 • Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren aan de Tickets;

7.2 Na afronding van Reservering ontvangt Consument te bevestiging een email met de Ticket in de bijlage. Consument is verantwoordelijk om het Ticket, die voorzien is van een unieke barcode, te printen op originele grote, dit in verband met het lezen van de barcode, en mee te nemen naar Evenement. Iedere Ticket is goed voor een eenmalige toegang voor Consument tot Evenement tenzij anders door de Organisator is bepaald.

7.3 Ticketdog behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen te weigeren van Consumenten waarvan Ticketdog vermoedt, of is gebleken, dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan handelingen in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

7.4. Ticketdog behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij Evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren Tickets, reserveringen die dit maximum te boven gaan, te annuleren voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde tickets.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Ticketdog is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

8.2. Ticketdog is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden en Organisator Ticketdog daarvoor inschakelt, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan Ticketdog zijn voldaan kunnen plaatsvinden via Ticketdog.

8.3. Ticketdog zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Consument heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Ticketdog verleende diensten, zoals reserveringskosten of transactiekosten. Ticketdog aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

8.4. Ticketdog kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Consument tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

8.5. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Ticketdog verlangd kan worden.

8.6. Ticketdog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van de Tickets of (een deel van) Waardecheques door de Consument door welke oorzaak dan ook.

8.7. Ticketdog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij Ticketdog, noch voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Consument, niet geheel worden afgewikkeld door Ticketdog en waarbij een derde – bijvoorbeeld de kassa bij een Locatie – al dan niet rechtstreeks betrokken is.

8.8 Ticketdog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies door Consument van wachtwoorden en toegangscodes van Consument voor Website. Consument dient deze wachtwoorden en toegangscodes zorgvuldig te behandelen en bewaren. Ook alle email berichten waarin toegangscodes of toegangslinks verwerkt zitten dienen zorgvuldig behandeld en bewaard te worden door Consument.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Ticketdog alsmede met betrekking tot de door Ticketdog gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Ticketdog. Het is de Consument niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Ticketdog.

9.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Consument niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 10. Gedragsregels Organisatoren / Locaties

Artikel 10.1 De Consument zal zich dienen te houden aan door de Organisator en de houder van de Locaties geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor Ticketdog de Tickets levert. Een aantal van de belangrijkste regels wordt hieronder genoemd:

 • Het is verboden om foto-, film-, geluids- en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar de Locatie. Evenmin zal het de Consument zijn toegestaan tijdens het Evenement een in werking zijnde mobiele telefoon bij zich te hebben. Indien en voor zover dergelijke apparatuur desondanks wordt aangetroffen behoudt de Organisator dan wel de houder van de Locatie zich te allen tijde het recht voor om voornoemde apparatuur in beslag te nemen;
 • Het is verboden om voedsel, drank, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar een Evenement en/of de Locatie; de Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker van het Evenement bij het betreden van de Locatie te fouilleren. De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich het recht voor om bezoekers die geen medewerking willen verlenen aan voornoemde fouillering de toegang tot de Locatie te weigeren;
 • De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om vanwege hun moverende redenen de bezoekers van het Evenement de toegang tot de Locatie te weigeren indien en voor zover zou blijken dat het Ticket niet is verkregen via Ticketdog of via andere door Ticketdog geautoriseerde (voor)verkoopadressen;
 • De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen;
 • De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Consument verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 11. Links vanaf Ticketdog

11.1 In de Website en emails kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan Ticketdog toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. Ticketdog heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.

11.2 Consument erkent en gaat ermee akkoord dat Ticketdog niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

11.3 Consument erkent en gaat ermee akkoord dat Ticketdog niet aansprakelijk is voor de schade die Consument eventueel lijdt ten gevolge van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat Consument heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

11.4 Ticketdog raadt Consument aan om bij het verlaten van de Website goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van elke andere door Consument bezochte website.

Artikel 12. Het beëindigen van Consument relatie met Ticketdog

12.1 De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door Consument, Organisator of Ticketdog zoals hierna vermeld worden beëindigd.

12.2 Indien Consument de juridische overeenkomst met Ticketdog wilt beëindigen, dan kan dat te allen tijde door middel van: (a) kennisgeving aan Ticketdog; en (b) het sluiten van Consument of Organisator haar Ticketdog-account. Bedoelde (schriftelijke) kennisgeving dient te worden verstuurd aan het adres van Ticketdog zoals dat aan het begin van de onderhavige Voorwaarden is vermeld.

12.3 Het is Ticketdog te allen tijde toegestaan om haar juridische overeenkomst met Consument of Organisator te beëindigen, indien:

 1. Consument of Organisator een bepaling van de Voorwaarden niet is nagekomen (dan wel zich heeft gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat Consument of Organisator niet voornemens of in staat is om de Voorwaarden na te leven);
 2. Ticketdog daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de diensten aan Consument of Organisator onrechtmatig is of wordt);
 3. Ticketdog ertoe overgaat om geen diensten meer te verlenen aan gebruikers in het land waarin Consument of Organisator woonachtig is of vanwaaruit Consument of Organisator van de Website gebruikmaakt; en/of
 4. de verlening van de diensten aan Consument of Organisator door Ticketdog naar de mening van Ticketdog niet langer commercieel haalbaar is.

12.4 De beëindiging van de Voorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan Consument of Organisator en Ticketdog hebben geprofiteerd, waaraan Consument of Organisator en Ticketdog onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) dan wel waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven.

Artikel 13. Uitsluiting van garanties

13.1 Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar Consument of Organisator als consument te allen tijde recht op heeft en die Consument of Organisator niet bij contract kan wijzigen of prijsgeven.

13.2 De diensten worden verleend in de toestand waarin deze zich bevinden. Ticketdog geeft met betrekking daartoe aan Consument of Organisator geen enkele garantie of conformiteit af.

13.3 Met name verklaart of garandeert Ticketdog jegens Consument of Organisator niet dat:

 1. Consument of Organisator gebruik van de Ticketdog aan Consument of Organisator zijn eisen zal voldoen;
 2. Consument of Organisator gebruik van Ticketdog onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;
 3. Eventuele door Consument of Organisator ten gevolge van haar gebruik van de Website verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn; en/of
 4. fouten in de werking of functionaliteit van als onderdeel van de diensten aan Consument of Organisator verstrekte software zullen worden hersteld.

Artikel 14. Aanvullende bepalingen

14.1 Indien enig artikel in deze Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op een moment nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de Voorwaarden voor het overige in stand. Partijen zullen dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de Overeenkomst en de onderhavige Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

14.2 Consument gaat ermee akkoord dat het Ticketdog is toegestaan om kennisgevingen aan Consument te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen inzake wijziging van de Voorwaarden, en wel per email, gewone post dan wel het plaatsen van mededelingen op de Website.

14.3 Consument erkent en gaat ermee akkoord dat elk lid van het concern waarvan Ticketdog deel uitmaakt, derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden is, en dat dergelijke andere vennootschappen het recht zullen hebben om die Voorwaarden direct te handhaven en daarop direct een beroep te doen die hen een aanspraak (dan wel rechten) toekennen. Verder zal geen enkele andere persoon of vennootschap derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden zijn.

14.4 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan. Het voorgaande laat de mogelijkheid onverlet andere bij wet voorziene rechtsmiddelen in te roepen zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de mogelijkheid van arbitrage.