Deze tekst beschrijft de bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van onze website. Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot Ticket Dog.nl, ga je akkoord met en erken je deze gebruiksvoorwaarden, evenals de Algemene Voorwaarden van Ticket Dog.

Je stemt ermee in dat je deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik raadpleegt. Het is niet toegestaan om informatie op deze site te verspreiden, aan te passen, te publiceren of te gebruiken voor andere doeleinden dan het kopen van tickets of het raadplegen van algemene of promotionele informatie voor persoonlijk gebruik, tenzij Ticket Dog hier vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Het gebruik van robots, spiders of andere geautomatiseerde of handmatige tools om onze website te monitoren of te verstoren, evenals het gebruik van software of routines die de normale werking van deze site kunnen verstoren, is niet toegestaan.

Uitsluiting van Aansprakelijkheid

Ticket Dog biedt deze website en de getoonde inhoud aan zoals deze is, en behoudt zich het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Hoewel we de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samenstellen, biedt Ticket Dog geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de verstrekte informatie, diensten en producten. Ticket Dog garandeert evenmin dat de informatie, diensten en producten op deze website geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Bovendien kan Ticket Dog de ononderbroken werking van de site niet garanderen. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ticket Dog, wijst Ticket Dog expliciet alle aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade of verlies als gevolg van de toegang tot, het raadplegen of het gebruik van de verstrekte informatie, gegevens en publicaties op de site, evenals de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen, inclusief elektronische communicatie via de website, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle teksten, handelsmerken en afbeeldingen op de site, en de intellectuele eigendomsrechten daarop, zijn exclusief eigendom van Ticket Dog of haar licentiehouders. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, te verzenden, te verspreiden, te delen of beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ticket Dog.

Hyperlinks

Het is niet toegestaan om te linken naar deze site, tenzij uitdrukkelijk gemachtigd door Ticket Dog. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die geen eigendom zijn van Ticket Dog worden uitsluitend voor informatieve doeleinden opgenomen en impliceren niet dat Ticket Dog deze sites, producten of diensten goedkeurt of onderschrijft. Ticket Dog is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot hun inhoud. Ticket Dog behoudt zich het recht voor om op elk moment links of linkprogramma’s te beëindigen.

Wijziging van Voorwaarden

Ticket Dog behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. De wijzigingen treden direct in werking na publicatie op de website. Bij misbruik van de site of schending van de voorwaarden behoudt Ticket Dog zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande waarschuwing van de website te verwijderen en de toekomstige toegang te ontzeggen. Eventuele schade kan worden verhaald op de verantwoordelijke partij en er kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via info@ticket-dog.nl.