Privacy verklaring

Als ticketinginstantie verwerkt Ticketdog een grote hoeveelheid gegevens van organisatoren en consumenten die, door digitaal een product of dienst af te nemen bij de organisator, gebruikmaken van de dienstverlening van Ticketdog. Zowel deze organisator als de consument zijn voor Ticketdog van onschatbare waarde. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de organisator en de consument, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Ticketdog dan ook van groot belang.

 1. Persoonsgegevens die door Ticketdog worden verwerkt

Ticketdog verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van Ticketdog en/of omdat u deze gegevens zelf aan Ticketdog verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Ticketdog, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u als organisator gebruikmaakt van de dienstverlening van Ticketdog, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • In sommige gevallen, uw IBAN en de tenaamstelling van uw bankrekening;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Als u als consument gebruikmaakt van de dienstverlening van Ticketdog, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • Uw e-mailadres;
 • In sommige gevallen, uw betaalgegevens (uw IBAN en tenaamstelling van uw bankrekening of de laatste vier cijfers van uw creditcard);
 • In sommige gevallen, uw adresgegevens;
 • In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze organisator;
 • In sommige gevallen, informatie die tijdens het bestelproces door de organisator via Ticketdog aan u wordt gevraagd;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Als u gebruikmaakt van de website(s) van Ticketdog, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 • Uw locatiegegevens;
 • Uw gegevens over uw activiteiten op de website(s);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type.
 1. Verwerkt Ticketdog bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Anders dan de verwerking van bestellingen, zijn de website(s) en de dienstverlening van Ticketdog niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Ticketdog verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft Ticketdog op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Ticketdog kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Ticketdog ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Ticketdog worden verwerkt.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Ticketdog onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Ticketdog u contact op te nemen via info@ticket-dog.nl. Ticketdog zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

 1. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Ticketdog verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

Als u gebruikmaakt van de dienstverlening van Ticketdog worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het verwerken van orders;
 • Voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst;
 • Voor het verwerken van betalingen;
 • Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst;
 • Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) strafbare gedragingen;
 • Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Voor het trainen en beoordelen van de medewerkers van Ticketdog;
 • Voor het vastleggen van bewijs;
 • Teneinde vast te stellen dat Ticketdog daadwerkelijk contact heeft met u als organisator of een van uw (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie;
 • Teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen als bedrijf, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

Als u gebruikmaakt van de website(s) van Ticketdog als organisator worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het aanmaken van een persoonlijke omgeving (Organiser) op de website(s) van Ticketdog;
 • Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijke omgeving;
 • Voor het analyseren van uw gedrag op de website(s) van Ticketdog teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Voor het analyseren van uw surfgedrag over de website(s) van Ticketdog op basis waarvan Ticketdog producten en diensten afstemt op uw behoefte;
 • Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) strafbare gedragingen;
 • Teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen als financiële instelling, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

Als u gebruikmaakt van de website(s) van Ticketdog als consument worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het aanmaken van een persoonlijke omgeving (Organiser) op de website(s) van Ticketdog;
 • Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijke omgeving;
 • Voor het analyseren van uw gedrag op de website(s) van Ticketdog teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Voor het analyseren van uw surfgedrag over de website(s) van Ticketdog op basis waarvan Ticketdog producten en diensten afstemt op uw behoefte;
 • Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) strafbare gedragingen;
 • Teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen als financiële instelling, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

Indien Ticketdog uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet Ticketdog dit alleen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

 1. Hoe lang bewaart Ticketdog uw persoonsgegevens?

Ticketdog bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Ticketdog ontvangt in het kader van de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Ticketdog uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan zeven jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

 1. Deelt Ticketdog uw persoonsgegevens met derden?

Ticketdog deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Ticketdog, sluit Ticketdog een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt Ticketdog ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Ticketdog blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van Ticketdog. In dat geval zal Ticketdog dat alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

 1. Hoe analyseert Ticketdog uw websitebezoek?

Ticketdog maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Ticketdog wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Ticketdog gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Ticketdog in staat is de website(s) te optimaliseren. Anderzijds maakt Ticketdog gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Ticketdog u eigen op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Afmelden voor cookies
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Op de website(s) van Ticketdog worden ook cookies geplaatst door derden, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Meer informatie hierover vindt u in het Cookiestatement.

 1. Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die Ticketdog van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Ticketdog deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar www.ticket-dog.nl Wel stelt Ticketdog vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is. Ticketdog vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Ticketdog zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Klachten
Indien u van mening bent dat Ticketdog uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Ticketdog op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u ophttps://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Ticketdog van groot belang. Ticketdog neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 1. Verantwoordelijkheden van Ticketdog

Ticketdog treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679. Ticketdog:

 • bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor een correcte uitvoering van een betaling;
 • bepaalt voor welke andere doeleinden de persoonsgegevens mogen worden verwerk zolang deze doeleinden in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens door Ticketdog werden verkregen;
 • zelfstandig moet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) en het Burgerlijk Wetboek;
 • zelfstandig algemene voorwaarden heeft opgesteld die direct van toepassing zijn op de organisator en de consument.
 1. Functionaris Gegevensbescherming

Ticketdog heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Ticketdog, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Ticketdog wordt gewaarborgd, stuur dan een mail naar info@ticket-dog.nl ter attentie van de heer J. Spreeuwers.

Ter Apelkanaal, 4 februari 2019

Wil je meer informatie jouw rechten, garanties en de overeenkomst met Ticketdog? Lees dan onze Algemene voorwaarden.